Ngày Hội tư vấn hướng nghiệp và tuyên dương gương tiêu biểu năm 2019

Chủ nhật - 31/03/2019 09:54
Ngày Hội tư vấn hướng nghiệp và tuyên dương gương tiêu biểu năm 2019
             Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
             Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiệnhoàn thành mục tiêu tuyển sinh GDNN năm học 2019 - 2020, đồng thời tuyên dương các tấm gương điển hình tiêu biểu về học nghề - lập nghiệp, góp phần đẩy mạnh truyền thông về hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp.
             Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, việc làm năm 2019 và tuyên dương các tấm gương điển hình tiêu biểu về học nghề - lập nghiệp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, với các nội dung cụ thể như sau:
             I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
             - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề học tập giáo dục nghề nghiệp cho học sinh các trường THPT, THCS; đây là việc làm thiết thực nhằm cung ứng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; từng bước tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT tham gia học nghề;
             - Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các hoạt độngtư vấn, tuyển sinhgiáo dục nghề nghiệp, cung cấp thông tin tổng quan về thị trường lao động và cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường;
             - Tạo cơ hội để học sinh tại các trường THCS, THPT và Trung tâm GDTX trong toàn tỉnh tiếp cậnvới thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp nhằm định hướng, chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân và gia đình;
             - Nhằm tuyên dươngcác cá nhân tiêu biểu đã tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và có việc làm trong các lĩnh vực công tác ở mỗi ngành nghề khác nhau, qua đó thu hút và đẩy mạnh hiệu quả truyền thông giáo dục nghề nghiệp;
             - Việc đề xuất, xét chọn các cá nhân được tuyên dương phải thật sự đảm bảo chất lượng, hiệu quả, công bằng;
             - Tổ chức Ngày hội phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả; các hoạt động phải thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của học sinh, sinh viên;
             - Đảm bảo thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường được nguồn lực thực hiện công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.
             II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
             - Học sinh khối 9, 10, 11, 12 tại các trường THCS, THPT và Trung tâm GDTX trong toàn tỉnh;
             - Học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở GDNN có việc làm và được các trường lựa chọn tham gia vinh danh tại Ngày hội;
             - Học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
             - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
             III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
             1. Thời gian: từ 7 giờ 45, ngày 13 tháng 4 năm 2019 (thứ bảy).
             2. Địa điểm tổ chức: Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang, đường 19 tháng 8, xã Vị Tân, thành phốVị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
             3. Chương trình tư vấn:
             - Từ 7 giờ 45 đến 8 giờ 45: tư vấn, tuyên dương tại Hội trường.
             - Từ 8 giờ 45 đến 9 giờ 45: tham quan thực tế tại các khoa, xưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang.
             - Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 00: tham quan thực tế tại các khoa Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.
             IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
             - Tuyên dương các cá nhân học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc và thành công nổi bật trong lĩnh vực công tác hiện nay; học sinh, sinh viên được lựa chọn tuyên dương tại Ngày hội sẽ là những tấm gương điển hình về sự nghiệp học nghề, lập nghiệp cho các em học sinh tại các trường THCS, THPT, TT GDTX noi theo;
             - Tổ chức tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp ở các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; giới thiệu và cung cấp các thông tin về hình thức tuyển sinh, chương trình đào tạo, ngành nghề đào tạo, các chế độ ưu tiên, các chính sách miễn, giảm học phí, các chương trình các Trường đang liên kết với các tổ chức, các Trường trong và ngoài nước; định hướng một số chương trình liên kết đào tạo chuyển giao sinh viên với một số trường Hậu Giang ký kết hợp tác.
             V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
             1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
             Giao phòng Dạy nghề - Việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm:
             - Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội và phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động;
             - Tham mưu các nội dung phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc điều động các em học sinh tại các trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN - GDTX tham gia Ngày hội;
             - Phối hợp với các cơ sở GDNN rà soát, lựa chọn các cá nhân tiểu biểu làm việc ở mỗi ngành nghề khác nhau; chuẩn bị các nội dung biên tập, phóng sự làm tư liệu và tổ chức lễ vinh danh tại Ngày hội;
             - Thực hiện tuyên truyền trước, trong và sau ngày hội trên Website của Sở, Trung tâm Dịch vụ việc làm, các Trường, Báo, Đài và các hình thức khác.
             - Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang thực hiện các nội dung quay phim phóng sự về Ngày hội và lễ tuyên dương tay nghề;
             - Phối hợp với Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang khảo sát địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức Ngày hội;
             - Làm việc với Công an thành phố Vị Thanh, Điện lực Vị Thanh, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, PCCC và hệ thống lưới điện phục vụ Ngày hội;
             - Theo dõi, tổng hợp kết quả tư vấn của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để báo cáo chung về hoạt động tổ chức Ngày hội.
             - Đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch theo quy định.
             2. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo:
             - Chỉ đạo Hiệu trưởng các Trường THCS, THPT có trách nhiệm thông báo, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày hội đến các em học sinh;
             - Đảm bảo huy động lực lượng học sinh khối 9, 10, 11, 12 tại các trường THCS, THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trong toàn tỉnh tham gia Ngày hội.
             3. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:
             - Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang:
             + Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, đội ngũ phục vụ…. để tổ chức tham quan thực tế tại các khoa;
             + Chọn 20 em sinh viên, học sinh đã tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định để tuyên dương tại Ngày hội;
             + Chuẩn bị các tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm giới thiệu, các hoạt động quảng bá tuyên truyền về đơn vị;
             + Cử cán bộ tham gia tư vấn, tuyển sinh tại Ngày hội;
             + Chịu trách nhiệm liên hệ với các Trường THPT để huy động số lượng 200 học sinh;
             + Phân công cán bộ trực phục vụ y tế.
             - Đối với Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ và Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ thuật:
             + Chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, tuyên truyền trực quan tại địa điểm tổ chức, đội ngũ, phục vụ…. để tổ chức Ngày hội.
             +Chịu trách nhiệm rà soát, lựa chọn số học sinh, sinh viên tiêu biểu tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau (Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ 30 em; Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 10 em); phối hợp thực hiện tốt lễ tuyên dương tại Ngày hội; liên hệ với các Trường THCS để huy động số lượng 300 học sinh.
             + Phân công cán bộ, giáo viên trực tại các khoa, xưởng để tổ chức hướng dẫn cho học sinh tham quan, thực hành trực tiếp;
             + Chuẩn bị các tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm giới thiệu, các hoạt động quảng bá tuyên truyền về đơn vị;
             + Cử cán bộ tham gia tư vấn, tuyển sinh tại Ngày hội;
             + Thu thập thông tin tư vấn, tuyển sinh và tổng hợp báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngay sau khi kết thúc Ngày hội.
             VI. TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
             1. Tiến độ và thời gian triển khai thực hiện:
             - Tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trước ngày 30/3/2019;
             - Thống nhất số lượng học sinh các trường THCS, THPT tham gia Ngày hội tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trước ngày 06/4/2019;
             - Chuẩn bị xe đưa đón học sinh của các trường THCS, THPT tham gia Ngày hội trước ngày 10/4/2019;
             -Lựa chọn học sinh, sinh viên tiêu biểu nhằm tuyên dương tại Ngày hội trước ngày  30/3/2019; quay phim tư liệu, biên tập phóng sự và chuẩn bị các nội dung cho lễ tuyên dương hoàn thành trước ngày 12/4/2019;
             2. Kinh phí thực hiện:
             - Từ nguồn Chương trình mục tiêu do Trung ương hỗ trợ;
             - Nguồn kinh phí của các Trường.
             Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, việc làm năm 2019 và tuyên dương gương tiêu biểu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh Hậu Giang, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết hữu ích
Thông tin truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay515
  • Tháng hiện tại16,824
  • Tổng lượt truy cập1,924,740
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây